The Chemists Online Self-Study Award Scheme 2015-2016

150 150 STGSS

Hon Po Ying 5D Diamond Award
Chui Shek Man 6A Diamond Award
Cheung Ngai Yik 6D Diamond Award
Chan Tsz Fai 6C Gold Award
Lam Yu Wai 6D Gold Award