The Results of JUPAS – School Principal’s Nominations in 2023-2024

150 150 STGSS

The nominated students are:

6B (23) Lee Wai Ying

6B (26) Liu Ching Yiu Yo Yo

6C (29) Ng Nga Wun

6C (32) Shek Hiu Yau